Ageaş barlagy

VAPERPRIDE web sahypasyny ulanmak üçin 21 ýa-da ondan uly bolmaly.Web sahypasyna girmezden ozal ýaşyňyzy barlaň.

Bu web sahypasyndaky önümler diňe ulular üçin niýetlenendir.

Bagyşlaň, ýaşyňyza rugsat berilmeýär

E20-1
E10-1
Salam20-1
R20-1
Ahyrky duýgy

Ahyrky duýgy

Aňsat alyň
Adatdan daşary lezzet alyň

Neşekeşlik we dekompressiýa
Ahyrky duýgy

Ahyrky duýgy

Aňsat alyň
Adatdan daşary lezzet alyň

Neşekeşlik we dekompressiýa

biz hakda

Planeter togalagynda her minutda çilim çekmekden 15-den gowrak adam öldi we bu san häzirem artýar.Şol bir wagtyň özünde, gözlegçiler, 40 ýaşdan ozal taşlap bilseler, çilimkeşleriň takmynan 10 ýyl ömrüni dikeldip biljekdigini anykladylar. Şonuň üçin elektroniki çilimleriň döredilmegi çilimkeşlere has sagdyn mümkinçilik berendigine şek ýok.Elektron çilimiň kömegi bilen çilimden dynýan adamlaryň köpüsi, bug tehnologiýasynyň millionlarça adamyň ömrüni halas edip biljekdigine ynanýarlar.

Has köp +
kompaniýa_img

Täze önümler

Ruigu, 6000 inedördül metrden gowrak güýçli programma üpjünçiligi, enjam, dizaýn, gözleg we gözleg, önümçilik we satuw toparyny birleşdirýän ýokary tehnologiýaly kärhana.

  • HNB
HiTaste R20 HNB IQOS, LIL taýagy bilen gabat gelýär
Hitaste C7 gül HNB erginini taýaklaýar
IQOS, LIL taýagy bilen gabat gelýän HiTaste Q2 HNB
IQOS, LIL taýagy bilen gabat gelýän HiTaste R10QC HNB